Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

15 december 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 november 2015, alsmede de lijst van toezeggingen.

Ingekomen stukken

Belastingverordeningen 2016

Verordeningen Participatiewet

Verordening jeugdhulp BMWE

Herbenoeming voorzitter en leden rekenkamercommissie Het Hoogeland

Rekenkameronderzoek PROLoog

Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016

Aanpassing enkele Gemeenschappelijke Regelingen aan de herziene Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Begrotingswijzigingen

Rondvraag

Sluiting