Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

24 november 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 15 oktober, 27 oktober en 3 november 2015, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Concept Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’

Concept Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veiligheidsregio

Financiële begroting huisvesting

Langetermijnagenda 2016

Begrotingswijzigingen

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen

Rondvraag

Sluiting