Agenda - Gemeenteraad De Marne 3 november 2015

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ontwerp Programmabegroting 2016 inclusief de meerjarenraming 2017 - 2019

Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting