Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

3 november 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ontwerp Programmabegroting 2016 inclusief de meerjarenraming 2017 - 2019

Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting