Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

27 oktober 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2015, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Projectplan Strandweg e.o.

Bestemmingsplan Ulrum - Bedrijvenpark De Marne

Financiële verordening 2015

Besluit algemeen belang Mededingingswet ligplaatsen

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting