Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

27 oktober 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 22 september 2016

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Begrotingswijziging 2017 Omgevingsdienst Groningen (rv nr 054)

Hamerstuk

Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad (onderdeel van het provinciaal Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2010) (rv nr 055)

Hamerstuk

Voortgang Programmaplan onderwijshuisvesting (rv nr 056)

Discussiestuk

Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 057)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 058)

Discussiestuk

Sluiting