Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

16 december 2014

Raadzaal Leens

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 november 2014, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Belastingverordeningen 2015

Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

Langetermijnagenda 2015

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting