Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

30 januari 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 januari 2019

5. Ingekomen stukken

6. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van vier raadsleden

7. Benoeming van de plaatsvervangend griffier

8. Aantal (politieke) benoemingen en aanwijzen vertegenwoordigers

9. Vaststellen Archiefverordening gemeente Het Hogeland 2019

10. Vaststellen aantal financiële verordeningen en regelingen

  • Financiële verordening gemeente Het Hogeland 2019
  • Controleverordening gemeente Het Hogeland 2019
  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Het Hogeland, 2019
  • Treasurystatuut gemeente Het Hogeland 2019

11. Sluiting