Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

25 november 2014

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 21 oktober en 4 november 2014, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Beleidsnotitie belastingen en WOZ 2015-2018

Uitbreiding excessenregeling in de welstandsnota

Diftar

Verordening leerlingenvervoer De Marne 2015

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting