Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

21 oktober 2014

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 september 2014, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Bestuursrapportage 2014-II

Voorlopige locatiekeuze Geïntegreerd Kindcentrum Leens (GKC)

Verplaatsing Peuterspeelzaal Zoutkamp naar Ichtusschool

Concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Noord-Nederland

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting