Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

23 september 2014

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Bijgevoegde documenten

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 juni 2014, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Burgerinitiatiefvoorstel windmolenpark

Onttrekking gedeelte Molenweg te Warfhuizen aan de openbaarheid

Inzet middelen Cliëntondersteuning

Controleprotocol accountantscontrole 2014, inclusief normenkader

Mandatering bevoegdheid artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening

Actualisatie begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen

Conceptbegroting 2015 Ability

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting