Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

24 juni 2014

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 mei en 5 juni 2014, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Eerste Bestuursrapportage 2014

Kadernota 2015-2018

Verordening Starterslening De Marne

Preventie- en Handhavingsplan alcohol De Marne

Wet markt en overheid

Renovatie De Handpalm in kader IHP

Opheffen OBS Akkerwinde

Concept jaarrekening Ability 2013

Financiële stukken gemeenschappelijke regeling PG&Z

Begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen

Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting