Agenda - Gemeenteraad De Marne 27 mei 2014

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 april 2014, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Collegeprogramma 2014-2018

Herziening grondexploitaties 2014

Continuïteit van de AWBZ-zorg

Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Beheersverordening Kleine Kernen

Beheersverordening Natuurgebieden 2014

Geheimhouding dossier EHL

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting