Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

8 november 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering 13 oktober 2016

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Begroting 2017 (rv nr 059)

Algemene beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie)

Reactie van het college op de algemene beschouwingen (maximaal 60 minuten)