Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

15 april 2014

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Installatie en beëdiging nieuw raadslid

Afscheid van het college, collegeperiode 2010-2014

Benoeming en installatie nieuwe wethouders

Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe raadsleden

Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter van de raad

Benoeming voorzitter en leden van de auditcommissie

Benoeming vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen enz. (de achterliggende stukken worden nagezonden)

Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 25 maart en 27 maart 2014, alsmede de lijst van toezeggingen.

Ingekomen stukken

Particuliere woningverbetering

Bomenbeleidsplan

Rondvraag

Sluiting