Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 4 juni 2014


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ-VROM 7 mei 2014

Bijgevoegde documenten

Resultaten marktconsultatie voor continuïteit AWBZ-zorg in 2015

Bijgevoegde documenten

Collegebrief inzake uitbreiding eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Concept jaarrekening 2013 Ability

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeente Bedum

Wet Markt en Overheid en aanwijzing economische activiteiten in algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet

Nota reserves en voorzieningen

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Jaarrekening 2013

Bijgevoegde documenten

Financiële verordening gemeente Bedum 2014

Rondvraag

Sluiting