Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

3 september 2014

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering 4 juni 2014

Bijgevoegde documenten

Wijziging gemeentelijke welstandsnota

Bijgevoegde documenten

Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern locatie De Plank”

Stand van zaken plannen Bederawalda en krediet aanvraag

Rondvraag

Sluiting