Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

4 juni 2014

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering 9 april 2014

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitatieopzet Ter Laan 4

Bijgevoegde documenten

Startersleningen

Beheerplan wegen 2014-2018

Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 9 appartementen ter hoogte van Molenweg 1 en 1a te Bedum

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting