Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

6 december 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen vergadering 18 oktober en 8 november 2018

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Najaarsnota 2018 (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 063)

Begrotingswijzigingen (rv nr 064)

Sluiting