Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering - Begroting 2019 besluitvormend

27 maart 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Er zijn geen vragen ingediend.

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 14 maart 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

6. Regeling financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (CER)

7. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Het Hogeland 2019

8. Krediet aanpassing verdiepingsvloer Nieuwe School Uithuizen.

9. Bestuursovereenkomst NPG

10. Het Groninger Zorgakkoord

11. Lokaal Plan van aanpak versterking het Hogeland

12. Nota waardering en afschrijving vaste activa en Nota reserves en voorzieningen

13. Begroting 2019

14. Verordening en tarieven Onroerend en Roerend Zaakbelasting (OZB en RZB)

15. Bestuursovereenkomst NPG

16. Het Groninger Zorgakkoord

17. Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Het Hogeland 2019

18. Sluiting