Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

10 april 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 maart 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Opiniërend (ter bespreking)

6. Winkeltijdenverordening

7. Financiën Jeugdhulp (mogelijkheid indienen zienswijze)

8. Verordeningen starterslening en blijverslening

Besluitvormend n.a.v. eerdere opiniërende bespreking

9. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Het Hogeland 2019

10. Lokaal Plan van aanpak versterking Het Hogeland

11. Financiën Jeugdhulp (mogelijkheid indienen zienswijze)

12. Sluiting