Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

24 april 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 10 april 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Besluitvormend n.a.v. eerdere opiniërende bespreking

6. Winkeltijdenverordening

De raad wordt voorgesteld de voorgelegde verordening vast te stellen.

7. Verordeningen starterslening en blijverslening

De raad wordt voorgesteld twee verordeningen vast te stellen.

Opiniërend (ter bespreking)

8. Collegeprogramma 2019-2022

De raad is in de gelegenheid te reageren op de door het college van B&W op basis van het Coalitieakkoord vastgestelde Collegeprogramma

Opiniërend en besluitvormend*

* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

9. Harmonisatie Grondstoffenbeleid

De raad wordt gevraagd een startnotitie vast te stellen met het oog op de harmonisatie van de afvalinzameling.

10. Onderzoek toename uitgaven Jeugdhulp

De raad wordt gevraagd een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de toename van de uitgaven aan ambulante begeleiding in de Jeugdhulp.

11. Sluiting