Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

8 mei 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 24 april 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Opiniƫrend

6. Advies lokale publieke media-instelling

De raad brengt advies uit aan het Commissariaat voor de Media n.a.v. ingediende aanvragen om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling.

Opiniƫrend en besluitvormend

 Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt.

7. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

De raad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 en de begroting van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

8. Achtervangovereenkomst Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De raad wordt gevraagd geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het aangaan van een ongelimiteerde achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

9. Sluiting