Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

22 mei 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 mei 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Opiniërend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt.

6. Rapport: ‘Onderzoek invlechting Ability’ (Rekenkamercommissies Het Hoogeland en Bedum)

De raad wordt in de gelegenheid gesteld het rapport en de reactie daarop van het college van B&W te bespreken en de in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen.

7. Startnotitie Omgevingswet

De raad wordt voorgesteld om de Startnotitie vast te stellen.

8. Ontwerpbegroting 2020 Werkorganisatie DEAL-gemeenten

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het concept van de jaarrekening 2018 en de ontwerp begroting 2020 en geen zienswijze in te dienen.

9. Ontwerpbegroting 2020 Afvalregio Centraal Groningen (ARCG)

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het concept van de jaarrekening 2018 en de ontwerp begroting 2020 en geen zienswijze in te dienen.

10. Concept jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 GR Havenschap Groningen Seaports

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het concept van de jaarrekening 2018 en de ontwerp begroting 2020 en geen zienswijze in te dienen.

11. Wijziging GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)

De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor wijziging van de GR in verband met de positionering van de GGD.

12. Aanwijzen natuurbegraafplaats/Uitbreiding begraafplaats Wierum

De raad wordt gevraagd een natuurbegraafplaats aan te wijzen en in te stemmen met de uitbreiding van de bestaande begraafplaats.

13. Bestemmingsplan De Streekweg 16 te Den Andel

De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

14. Krediet aankoop perceel Edama 12 te Uithuizen

De raad wordt gevraagd een investeringskrediet van € 126.500,- beschikbaar te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Besluitvormend

15. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

16. Sluiting