Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

5 juni 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 22 mei 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Besluitvormend n.a.v. eerdere opiniërende bespreking

6. Advies lokale publieke media-instelling

De raad brengt advies uit aan het Commissariaat voor de Media n.a.v. ingediende aanvragen om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling.

7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)

De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor wijziging van de GR in verband met de positionering van de GGD.

Opiniërend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt.

8. Concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 Omgevingsdienst Groningen

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het concept van de jaarrekening 2018 en de ontwerp begroting 2020 en geen zienswijze in te dienen.

9. Jaarstukken 2019 Regio Groningen-Assen

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Regio Groningen Assen en geen zienswijze in te dienen.

10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De raad wordt gevraagd het college van B&W toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling.

11. Gemeentegarantie lening VV Winsum

De raad heeft gelegenheid wensen of bedenkingen te uiten n.a.v. een door het college voorgenomen garantstelling. De raad dient goedkeuring te verlenen aan de partij (VV Winsum) waarvoor de garantstelling wordt afgegeven.

12. Plan van aanpak Begraafbeleid

Het plan van aanpak wordt ter kennis van de raad gebracht en de raad wordt gevraagd de daarin opgenomen kaders vast te stellen.

13. Jaarstukken 2018, actualisatie begroting 2019 en beleidsbegroting 2020 Veiligheidsregio Groningen

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2018, de actualisatie begroting 2019 en de ontwerp Beleidsbegroting 2020 en op laatstgenoemde een zienswijze in te dienen.

14. Rapport Team Huurdersfront met betrekking tot Woningstichting Wierden en Borgen

Op verzoek van het raadslid Heres (gesteund door meerdere raadsleden) wordt genoemd rapport (ingekomen stuk raadsvergadering 22 mei 2019) in bespreking gegeven.

15. Sluiting