Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

19 juni 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 5 juni 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitvormend n.a.v. eerdere opiniƫrende bespreking

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)

De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor wijziging van de GR in verband met de positionering van de GGD.

Opiniƫrend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt.

7. Ontwerpbegroting GR PG&Z 2020 en jaarverslag en jaarrekening GR PG&Z 2018

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening PG&Z 2018 en de ontwerpbegroting 2020 GR Publieke Gezondheid & Zorg en voor laatstgenoemde geen zienswijze in te dienen.

8. Sluiting