Agenda - Gemeenteraadsvergadering 10 juli 2019

Raadszaal, Uithuizen
17.15 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 26 juni en 3 juli 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Besluitvormend (zonder opiniërende behandeling)

6. Benoeming plaatsvervangend griffier

Opiniërend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt.

7. Jaarstukken 2018 GR Participatie Noord Groningen (Ability)

De raad is in de gelegenheid de jaarstukken te bespreken en een zienswijze te formuleren

8. Budgetvrijgave NPG-gelden t.b.v. een ‘Plus op vier Centrumplannen’

De raad wordt gevraagd de uit de NPG-gelden te ontvangen bijdrage voor vier Centrumplannen (Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum) beschikbaar te stellen.

9. Startnotitie Lokaal Positief Gezondheidsbeleid

De raad wordt voorgesteld de voorgelegde startnotitie vast te stellen

10. Wijziging grondexploitaties voormalige gemeente Bedum

De raad wordt voorgesteld de door het college van B&W opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitatie te bekrachtigen en de grondexploitatie te wijzigen

11. Wijziging grondexploitaties voormalige gemeente De Marne

De raad wordt voorgesteld de door het college van B&W opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties te bekrachtigen en de grondexploitaties te wijzigen

12. Vaststellen jaarrekeningen voorgaande gemeenten

a). Gemeente Bedum
b). Gemeente De Marne
c). Gemeente Eemsmond
d). Gemeente Winsum
De raad dient de jaarrekeningen van de vier voorgaande gemeenten vast te stellen

13. Zienswijze Programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG)

De raad is in de gelegenheid te reageren op een door het bestuur van het NPG aan de raden van de aardbevingsgemeenten voorgelegde bespreeknotitie en daarover een zienswijze in te dienen.

14. Startnotitie Lokaal Programmaplan NPG

De raad wordt voorgesteld de startnotitie vast te stellen.

15. Bestemmingsplan Buitengebied De Marne

De raad wordt voorgesteld het ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen

16. Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningen-veld 2019-2020

De raad wordt gevraagd de namens de regionale partners opgestelde concept-zienswijze op het ontwerp-vaststellingsbesluit van de minister van EZK te onderschrijven.

17. Sluiting