Agenda - Gemeenteraadsvergadering 16 oktober 2019

Raadszaal, Uithuizen
19.00 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 oktober 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Opiniërend

6. Begraaf(plaatsen)beleid

De raad bespreekt de voorgestelde kaders als basis voor toekomstig beleid. Besluitvorming vindt plaats in een latere vergadering. 

Opiniërend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt.

7. Startnotitie Cultuurvisie

De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen. 

8. Verkoop Nieuwe School Uithuizen

Consultatie

9. Subsidieregeling “Plus op vier centrumplannen Het Hogeland (2019)”

De raad is in de gelegenheid te reageren op de opgestelde subsidieregeling en eventueel om aanpassingen te verzoeken. De regeling wordt daarna door het college definitief vastgesteld.

Begroting 2020

10. Aanbieding Programma Begroting 2020 (inclusief Meerjarenbegroting)

11. Sluiting