Agenda - Gemeenteraadsvergadering 30 oktober 2019

Raadszaal, Uithuizen
19.00 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 16 oktober 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

6. Begraaf(plaatsen)beleid

De raad besluit de voorgestelde kaders vast te stellen als basis voor toekomstig begraafbeleid.

Opiniërend en besluitvormend*

* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

7. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen M.D. Teenstraweg 16 Den Andel

De raad wordt gevraagd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woning op het perceel M.D. Teenstraweg 16 te Den Andel af te geven.

8. Invoering toeristenbelasting

De raad wordt gevraagd met ingang van 1 januari 2020 voor gemeente Het Hogeland een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting in te voeren.

9. Fietsverbinding Wiepoopad Winsum

De raad wordt gevraagd een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een fietsverbinding onder de N361 door ter plaatse van het Wiepoopad te Winsum.

10. Sluiting