Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering - Begroting 2019 opiniƫrend

14 maart 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 februari 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

6. Begroting 2019

7. Nota waardering en afschrijving vaste activa en Nota reserves en voorzieningen

8. Verordeningen en tarieven Onroerend en Roerend Zaakbelasting (OZB en RZB)

9. Sluiting