Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

18 maart 2020

GAAT NIET DOOR

19:00 - 23:00 uur

GAAT NIET DOOR

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 26 februari 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvormend

B.6 Werelderfgoedcentrum Waddenkwartier: vaststellen bestemmingsplan en gemeentelijk aandeel in financiering

Bijgevoegde documenten

B.7 Grondstoffenbeleid 2020 – 2030

B.8 Begraafbeleid/ Beheerverordening begraafplaatsen

C Opiniërend en besluitvormend

C.9 Integraal (lokaal) Veiligheidsbeleid 2020-2023

C.10 Lokaal positief gezondheidsbeleid 2020-2023

C.11 Detailhandelsvisie

C.12 Bijstellen en nieuwe kredieten Scholenprogramma

C.13 Jaarrekening 2018 schoolbestuur Lauwers & Eems

C.14 Begroting 2020 sector primair onderwijs schoolbestuur Lauwers & Eems

C.15 Plan Leerwerkbedrijf Werkplein Ability

C.16 Extra subsidie Veilig Thuis Groningen

C.17 Wijziging Gr Vuilverwerking Noord Groningen

D Informatief/opiniërend

D.18 Voortgangsrapportage Plan van aanpak Jeugdhulpverlening

Dit agendapunt is vervallen.

D.19 Sluiting