Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

8 april 2020

GAAT NIET DOOR

19:00 - 19:30 uur

GAAT NIET DOOR

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 26 februari 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.4 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.5 Werelderfgoedcentrum Waddenkwartier: vaststellen bestemmingsplan en gemeentelijk aandeel in financiering

Bijgevoegde documenten

A.6 Grondstoffenbeleid 2020 – 2030

A.7 Begraafbeleid en Beheerverordening begraafplaatsen

A.8 Bijstellen en nieuwe kredieten Scholenprogramma

A.9 Jaarrekening 2018 schoolbestuur Lauwers & Eems

A.10 Begroting 2020 sector primair onderwijs schoolbestuur Lauwers & Eems

A.11 Plan Leerwerkbedrijf Werkplein Ability

A.12 Extra subsidie Veilig Thuis Groningen

A.13 Wijziging Gr Vuilverwerking Noord Groningen

A.14 Kaders subsidiebeleid

A.15 Mandateren afhandelen verzoeken Wet Openbaarheid Bestuur

A.16 Beschikbaar stellen budget voor vergoeding woon-/werkverkeer medewerkers CAO-SW

A.17 Sluiting