Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

13 mei 2020

Digitale vergadering

19:00 - 23:00 uur

Deze vergadering wordt in verband met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming‘, digitaal via een videoconferentie gehouden.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 29 april 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Opiniërend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

B.6 Bestemmingsplan Singelweg 2/Sauwerd

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de reactienota en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

B.7 Nota Risicomanagement

De raad wordt gevraagd de Nota risicomanagement gemeente Het Hogeland vast te stellen.

B.8 Verlenging inzet aardbevingscoaches

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het voornemen van het college om een incidentele subsidie te verlenen aan Stichting Mensenwerk Hogeland ter hoogte van

€ 333.000 om de inzet van de twee aardbevingscoaches met 2 jaar te verlengen.

C Consultatie/zienswijze

C.9 Toekomstagenda Regio Groningen-Assen

De raad is in de gelegenheid een zienswijze/reactie te geven.

C.10 Jaarstukken/begroting Regio Groningen-Assen

De raad is in de gelegenheid een zienswijze/reactie te geven.

C.11 Begroting GR Publieke Gezondheid en Zorg

De raad is in de gelegenheid een zienswijze/reactie te geven.

C.12 Grenscorrectie Schiermonnikoog

De raad is in de gelegenheid een zienswijze/reactie te geven.

C.13 Sluiting