Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

3 juni 2020

Digitale vergadering

19:00 - 23:00 uur

De vergadering is digitaal te volgen via de livestream op www.raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier.

Inspreken kan op onderwerpen die op de agenda staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden wordt verzocht zo snel mogelijk met de griffie contact op te nemen wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Inspreken kan met een schriftelijke bijdrage die dan voor de vergadering beschikbaar is voor de raadsleden. Ook digitaal inspreken via een opname of beeldverbinding is desgewenst mogelijk. Na melding bij de griffie wordt afgestemd over de vorm van de inspraakbijdrage. Aanmelden om in te spreken kan per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 mei 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

B.6 Herziening grondexploitaties

De raad wordt gevraagd het document ‘Overzicht grondexploitaties 2019’ vast te stellen.

B.7 Krediet noodmaatregelen Corona-crisis

De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor door de gemeente getroffen en te treffen maatregelen die voortvloeien uit de Corona-crisis

B.8 Cultuurvisie (vervallen, verschuift naar 17 juni)

De raad wordt gevraagd de Cultuurvisie gemeente Het Hogeland 2020-2023 vast te stellen.

C Consultatie/zienswijze

C.9 Begroting GR Publiek Vervoer

De raad is in de gelegenheid een zienswijze te geven.

C.10 Begroting GR ODG

De raad is in de gelegenheid een zienswijze te geven.

C.11 Begroting GR Groningen Seaports

De raad is in de gelegenheid een zienswijze te geven.

C.12 Begroting GR ARCG

De raad is in de gelegenheid een zienswijze te geven.

C.13 Begroting GR Vuilverwerking Noord-Groningen

De raad is in de gelegenheid een zienswijze te geven.

C.14 Begrotingswijziging WO DEAL

De raad is in de gelegenheid een zienswijze te geven.

C.15 Garantstelling De Tirrel

De raad wordt geconsulteerd over het voornemen van het college een eerder verleende garantstelling te verhogen.

C.16 Sluiting

Bijgevoegde documenten