Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

17 juni 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Tijdens de vergadering zullen de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen in het belang van ieders gezondheid.

De vergadering is daarom niet voor publiek en pers toegankelijk. De vergadering is wel digitaal te volgen via de livestream op www.raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier.

Inspreken kan over voorstellen die op de agenda staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis wordt verzocht zo snel mogelijk met de griffie contact op te nemen wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Inspreken kan ter vergadering (onder bijzondere afspraken) of met een schriftelijke bijdrage die dan voor de vergadering beschikbaar is voor de raadsleden. Na melding bij de griffie wordt afgestemd over de vorm van de inspraakbijdrage. Aanmelden om in te spreken kan per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijsten ingelaste raadsvergadering d.d. 27 mei (met besloten gedeelte) en 3 juni 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

A.6 Effecten corona-crisis voor Het Hogeland

Het college informeert de raad mondeling over de effecten van de crisis op de diverse onderdelen van de lokale samenleving.

B Opiniërend en besluitvormend

B.7 Cultuurvisie

De raad wordt gevraagd de Cultuurvisie gemeente Het Hogeland 2020-2023 vast te stellen.

B.8 Lokaal Positief Gezondheidsbeleid 2020-2023

De raad wordt gevraagd het Beleidsplan ‘Gezond in het Hogeland 2020-2023’ vast te stellen.

B.9 Integraal (lokaal) Veiligheidsbeleid 2020-2023

De raad wordt voorgesteld het voorgelegde beleidsplan vast te stellen.

B.10 Lokaal Inclusiebeleid

De raad wordt gevraagd de nota ‘Lokaal Inclusiebeleid Het Hogeland 2020-2022’ vast te stellen.

B.11 Onttrekken Kerkstraat/Uithuizen aan de openbaarheid

De raad wordt gevraagd de Kerkstraat te Uithuizen te onttrekken aan de openbaarheid voor het verkeer.

B.12 Verklaring van geen bedenkingen Oostpolderweg 26/ Eemshaven

De raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

B.13 Verordening Lijkbezorgingsrechten

De raad wordt gevraagd de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 vast te stellen (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021).

B.14 Sluiting