Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

1 juli 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Tijdens de vergadering zullen de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen in het belang van ieders gezondheid.

De vergadering is daarom niet voor publiek en pers toegankelijk. De vergadering is wel digitaal te volgen via de livestream op www.raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier.

Inspreken kan over voorstellen die op de agenda staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis wordt verzocht zo snel mogelijk met de griffie contact op te nemen wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Inspreken kan ter vergadering (onder bijzondere afspraken) of met een schriftelijke bijdrage die dan voor de vergadering beschikbaar is voor de raadsleden. Na melding bij de griffie wordt afgestemd over de vorm van de inspraakbijdrage. Aanmelden om in te spreken kan per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 17 juni 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Opiniërend en besluitvormend

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt.

B.6 Begrotingsrechtmatigheid Jaarstukken 2019

De raad wordt gevraagd om een bedrag (overschrijding) van € 2.639.000 te accorderen binnen het programma sociaal domein.

B.7 Jaarrekening 2019

De raad wordt gevraagd de Jaarrekening 2019 vast te stellen.

B.8 Voorjaarsnota

De raad wordt gevraagd de Voorjaarsnota vast te stellen.

B.9 Herbenoeming leden RvT Stichting Marenland

De raad wordt gevraagd de leden van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Marenland,

W. Eijzenga, F. Vinke, J. Riddersma en E.A. Groot te herbenoemen.

C Consultatie/zienswijze

C.10 Concept-bidboek (70%-versie) Lokaal programmaplan NPG

De raad is in de gelegenheid te reageren op een eerste (gedeeltelijke) versie van het programmaplan.

C.11 Begroting Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

De raad is in de gelegenheid een zienswijze te geven.

C.12 Aanlanding kabels Net op zee

De raad wordt gevraagd te reageren op het concept-regio advies.

C.13 Sluiting