Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

23 september 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 2 en 9 september 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.6 Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. brief Tennisvereniging Baflo

Agendering op verzoek van het raadslid Waal – van Seijen (fractie VVD) om een reactie te kunnen geven op de beantwoording van schriftelijke vragen.

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.7 Concept-Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

De raad wordt voorgesteld de met gezamenlijke partners opgestelde regionale concept-RES vast te stellen. Daarbij komen het bij de opiniërende behandeling ingediende amendement, en moties in stemming.

C Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

C.8 Financiering De Tirrel

De raad wordt gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen tot een bedrag van

€ 9.312.000.

C.9 Gebiedsvisie Het Aanleg

De raad wordt gevraagd de ontwikkelingsvisie Het Aanleg vast te stellen en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000.

C.10 Herinrichting noordelijke dorpsrand Winsum

De raad wordt gevraagd in te stemmen met geformuleerde uitgangspunten voor herinrichting van de noordelijke dorpsrand met het oog op de verkeersveiligheid en het beperken van de geluidsoverlast.

C.11 Kunst- en cultuurcentrum Het Hogeland

De raad wordt gevraagd de concept-statuten van het Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland goed te keuren, m.u.v. artikel 12

C.12 Regionale Nota bodembeheer en geactualiseerde bodemkwaliteitskaart

De raad wordt gevraagd het ontwerpbesluit erratum regionale nota bodembeheer provincie Groningen en de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart vast te stellen.

C.13 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg

De raad wordt gevraagd het college van b&w toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) te wijzigen

D Consultatie

D.14 Gebiedsagenda Wadden

De raad wordt gevraagd het college wensen en bedenkingen mee te geven ten aanzien van de concept-agenda voor de Wadden 2050.

D.15 Sluiting