Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

7 oktober 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23 september 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.6 Financiering De Tirrel

De raad wordt gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen tot een bedrag van

€ 9.312.000.

C Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

C.7 Gebiedsvisie Het Aanleg

De raad wordt gevraagd de ontwikkelingsvisie Het Aanleg vast te stellen en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000.

C.8 Herinrichting noordelijke dorpsrand Winsum

De raad wordt gevraagd in te stemmen met geformuleerde uitgangspunten voor herinrichting van de noordelijke dorpsrand met het oog op de verkeersveiligheid en het beperken van de geluidsoverlast.

C.9 Onderzoek Rekenkamercommissie ‘Dorpshuizen van de gemeente Het Hogeland’

De raad wordt gevraagd te bepalen in hoeverre de conclusies en aanbevelingen van het rapport worden overgenomen.

C.10 Sluiting