Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

25 november 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 november 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.05a Raadsmemo Uitwerking bestuurlijke afspraken Rijk & Regio 6 november jl.

De raad wordt nader geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken en is in de gelegenheid om vragen te stellen.

B Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

B.06 Opheffen Werkorganisatie Deal-gemeenten

De raad wordt gevraagd het college van B&W toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling op te heffen per 01-01-2021.

B.07 Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening

De raad wordt gevraagd diverse onderdelen van de verordening te wijzigen.

C Consultatie/Zienswijze

C.08 Toeristische organisatie Het Hogeland

De raad is in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen een meerjarige subsidierelatie aan te gaan met de Regiomarketing organisatie voor Het Hogeland.

C.09 Begroting GR Veiligheidsregio Groningen

De raad is in de gelegenheid een zienswijze te geven op de bijgestelde begroting 2020 en de concept-beleidsbegroting 2021.

C.10 Sluiting