Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

9 december 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Afscheid voormalig wethouder Harmannus Blok

A.04 Vragenuur raad

A.05 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 25 november 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.06 Ingekomen stukken

A.6a Interpellatiedebat MFA Bedum

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.07 Hogelandster bidbook 100%-versie Lokaal Programmaplan NPG

De raad wordt gevraagd om de volledige versie van het programmaplan vast te stellen.

C Opiniërend

C.08 Gemeentelijk water- en rioleringsplan (GWRP)

De raad bespreekt het plan ter voorbereiding op de vaststelling.

D Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

D.09 Koersdocument Omgevingsvisie

De raad wordt gevraagd het Koersdocument vrij te geven als richtinggevend kader voor participatie en het vervolg van de op te stellen Omgevingsvisie Het Hogeland.

D.10 Bestemmingsplan ’t Stee Adorp

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

D.11 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland

De raad wordt gevraagd de voorgelegde verordening vast te stellen

D.12 Marktverordening Het Hogeland 2021

De raad wordt gevraagd de Marktverordening vast te stellen

D.13 Belastingverordeningen 2021

A. Het Hogeland Leges verordening 2021

B. Het Hogeland Afvalstoffenheffing verordening 2021

C. Het Hogeland Forensenbelasting verordening 2021

D. Het Hogeland Marktgelden 2021

E. Het Hogeland OZB verordening 2021

F. Het Hogeland Rioolheffing 2021 verordening

G. Het Hogeland RZB verordening 2021

De raad wordt gevraagd de belastingverordeningen vast te stellen.

E Consultatie/Zienswijze

E.14 Toeristische organisatie Het Hogeland

De raad is in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen een meerjarige subsidierelatie aan te gaan met de Regiomarketing organisatie voor Het Hogeland.

E.15 Sluiting