Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

26 januari 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 15 december 2016

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Toelating nieuw benoemd raadslid mevrouw S. Journée-Schuiling na onderzoek geloofsbrieven (rv nr 003)

Aanvraag ondersteuning project ‘Het Groene Ommetje’(rv nr 004)

Hamerstuk

Wijziging van de bouwverordening (rv nr 005)

Hamerstuk

Benoeming bestuursleden Stichting Muziekschool Hunsingo (rv nr 006)

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 007)

(Her-)benoeming van leden in diverse gremia (rv nr 008)

Benoeming selectiecommissie naamgevingscommissie (rv nr 009, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 010)

Discussiestuk

Sluiting