Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

15 april 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 20:00 uur

De raad komt bijeen om noodzakelijke besluiten te kunnen nemen die, vanwege de coronamaatregelen, digitaal zijn voorbereid. Er zijn afspraken gemaakt over aanwezigheid van het quorum en de vergaderorde. De veiligheidsvoorschriften worden in acht genomen en er worden geen toehoorders toegelaten. De vergadering is te volgen via de livestream op de website.

De schriftelijke beraadslagingen (reacties van de fracties op de voorstellen en de beantwoording

daarvan door het college) zijn bij de vergaderstukken geplaatst.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 26 februari 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.4 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.5 Werelderfgoedcentrum Waddenkwartier: vaststellen bestemmingsplan en gemeentelijk aandeel in financiering

Bijgevoegde documenten

A.6 Grondstoffenbeleid 2020 – 2030

A.7 Begraafbeleid en Beheerverordening begraafplaatsen

A.8 Bijstellen en nieuwe kredieten Scholenprogramma

A.9 Jaarrekening 2018 schoolbestuur Lauwers & Eems

A.10 Begroting 2020 sector primair onderwijs schoolbestuur Lauwers & Eems

A.11 Plan Leerwerkbedrijf Werkplein Ability

A.12 Extra subsidie Veilig Thuis Groningen

A.13 Wijziging Gr Vuilverwerking Noord Groningen

A.14 Kaders subsidiebeleid

A.15 Mandateren afhandelen verzoeken Wet Openbaarheid Bestuur

A.16 Beschikbaar stellen budget voor vergoeding woon-/werkverkeer medewerkers CAO-SW

A.17 Sluiting