Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

27 mei 2020

Digitale vergadering

19:00 - 23:00 uur

Extra vergadering.

 

Deze vergadering wordt in verband met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming‘, digitaal via een videoconferentie gehouden.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 13 mei 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

B Opiniërend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

B.6 Detailhandelsvisie

De raad wordt gevraagd de ‘Detailhandelsvisie Het Hogeland 2020’ vast te stellen

B.7 Startnotitie sport- en beweegvisie

De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen

B.8 Overeenkomst accountantscontrole

De raad wordt voorgesteld de optie in het lopende contract met de accountant te lichten en de overeenkomst met 2 jaar te verlengen.

B.9 Bekrachtiging opgelegde geheimhouding (vervallen)

De raad wordt voorgesteld de door het college van b&w opgelegde geheimhouding op onderdelen van het aan de raad gezonden ‘Overzicht grondexploitaties’ te bekrachtigen.

B.10 Sluiting