Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

27 mei 2020

Openbare vergadering met een besloten vervolg

16:30 - 17:30 uur

De vergadering is niet voor publiek en pers toegankelijk. Het openbare gedeelte kan via de livestream worden gevolgd.

Tijdens de vergadering zullen de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen in het belang van ieders gezondheid.

De vergadering vangt openbaar aan. Na agendapunt 3 worden de deuren op voorstel van de voorzitter gesloten. Daarna beslist de raad of met gesloten deuren vergaderd zal worden.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

3 Bekrachtiging opgelegde geheimhouding

De raad wordt voorgesteld de door het college van b&w opgelegde geheimhouding op onderdelen van het aan de raad gezonden ‘Overzicht grondexploitaties’ te bekrachtigen.

4 Sluiten deuren voor besloten vergadering

5 Besluit raad over voortzetting vergadering in beslotenheid

6 Beraadslagingen en besluitvorming raad

7 Besluiten tot bekrachtiging geheimhouding met betrekking tot de inhoud van de overgelegde stukken en hetgeen tijdens de besloten vergadering is besproken

8 Sluiting