Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

11 december 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 november 2019 , evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

B Besluitvormend (na eerdere behandeling)

B.6 Bestemmingsplan 'De Kortsluiting'

De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

C Opiniërend en besluitvormend

* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

C.7 Vergunning Bed & Breakfast locatie Bedumerweg 34 en 36 te Onderdendam

De raad wordt gevraagd de ‘Nota van beantwoording’ vast te stellen en een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

C.8 Subsidieregeling Dorpsbudget Het Hogeland

De raad kan wensen en bedenkingen kenbaar maken over het voornemen van het college tot vaststelling van de subsidieregeling Dorpsbudget. Tevens wordt de raad gevraagd middelen ter beschikking te stellen voor uitvoering van de regeling.

C.9 Minimabeleid 2020-2024

De raad wordt gevraagd het beleidsplan vast te stellen en kennis te nemen van het uitvoeringsplan ‘Iedereen doet mee in het Hogeland’ en de gewijzigde regeling compensatie Eigen Risico Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Bijgevoegde documenten

C.10 Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Maarweg Uithuizen

De raad wordt gevraagd het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

C.11 Verordening Kwaliteit Uitvoering VTH taken

De raad wordt voorgesteld de voorgelegde verordening vast te stellen.

C.12 Toedeling Financiële middelen Nationaal Programma Groningen

De raad wordt gevraagd instemming te verlenen op door het bestuur van het NPG vastgestelde toedeling.

C.13 Najaarsnota 2019

De raad is in de gelegenheid de rapportage en nota te bespreken en wordt voorgesteld de begrotingswijzigingen vast te stellen.

C.14 Vaststellen belastingverordeningen 2020

De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen en –tarieven voor 2020 vast te stellen.

C.15 Sluiting