Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

16 december 2020

DIGITAAL via MS TEAMS

18:00 - 23:00 uur

DIGITAAL via MS TEAMS

 

Deze vergadering wordt in verband met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming‘, digitaal via een videoconferentie gehouden.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Ingekomen stukken

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.05 Doorgeschoven voorstellen van agenda raadsvergadering 9 december 2020

B.05.1 Hogelandster bidbook 100%-versie Lokaal Programmaplan NPG

De raad wordt gevraagd om de volledige versie van het programmaplan en twee projecten vast te stellen.

C Opiniërend

C.05.2 Gemeentelijk water- en rioleringsplan (GWRP)

De raad bespreekt het plan ter voorbereiding op de vaststelling.

D Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

D.05.3 Belastingverordeningen 2021

A. Het Hogeland Leges verordening 2021

B. Het Hogeland Afvalstoffenheffing verordening 2021

C. Het Hogeland Forensenbelasting verordening 2021

D. Het Hogeland Marktgelden 2021

E. Het Hogeland OZB verordening 2021

F. Het Hogeland Rioolheffing 2021 verordening

G. Het Hogeland RZB verordening 2021

De raad wordt gevraagd de belastingverordeningen vast te stellen.

E Consultatie/Zienswijze

E.05.4 Toeristische organisatie Het Hogeland

De raad is in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen een meerjarige subsidierelatie aan te gaan met de nieuwe Regiomarketing organisatie voor Het Hogeland.

F Besluitvormend

F Vervolg oorspronkelijke agenda

F.06 Aanwijzen wethouder Theo de Vries als lid/plv. lid algemeen bestuur twee gemeenschappelijke regelingen

De raad wordt gevraagd wethouder T.M. de Vries aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de GR Vuilverwerking Noord-Groningen en als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de GR Groningen Seaports

F.07 Benoeming toezichthoudend lid bestuur stichting Lauwers & Eems

De raad wordt voorgesteld om mevrouw Henriëtte Elisabeth Kruger van Stichting Lauwers en Eems te benoemen voor een periode van vier jaar.

G Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

G.08 Koersdocument Omgevingsvisie

De raad wordt gevraagd het Koersdocument vrij te geven als richtinggevend kader voor participatie en het vervolg van de op te stellen Omgevingsvisie Het Hogeland.

G.09 Financiën Centrumplan Winsum

De raad wordt gevraagd een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen voor het centrumplan Winsum en een bedrag van € 220.000, t.b.v. het Boogplein.

G.10 Najaarsnota 2020

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Najaarsnota 2020 en de daarin opgenomen mutaties vast te stellen.

G.11 Controleprotocol 2020 en Normenkader

De raad wordt gevraagd het Controleprotocol en het Normenkader 2020 vaststellen.

G.12 Actualisatie Treasury-statuut

De raad wordt gevraagd de wijzigingen in het Treasury-statuut vast te stellen.

G.13 Verzamelvoorstel geldend verklaren/vaststellen diverse verordeningen

De raad wordt gevraagd de volgende verordeningen geldend te verklaren/vast te stellen:

A. Geharmoniseerde bouwverordening met model

B. Verordening Waddenzee

C. Telecommunicatieverordening 2011 De Marne

D. Verordening inrichting antidiscriminatie voorziening De Marne

E. Afvalstoffenverordening gemeente Winsum 2012

F. Welstandsnota’s van de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum, elk voor het grondgebied van de betreffende gemeente

G. Woonschepenverordeningen Bedum en Winsum, elk voor het grondgebied van de betreffende gemeente

H. Wegsleepverordening De Marne voor het grondgebied van de voormalige gemeente de Marne

Bijgevoegde documenten

G.14 Aanpassen werkwijze van de raad: Een 4-wekelijkse vergadercyclus

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde nieuwe vergaderstructuur en werkwijze van de raad.

G.15 Sluiting