Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

20 januari 2021

DIGITAAL via MS TEAMS

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 9 en 16 december 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.06 Gemeentelijk water- en rioleringsplan (GWRP)

De raad wordt gevraagd het plan vast te stellen (na eerdere opiniërende behandeling van het voorstel in de vergadering van 16 december 2020).

C Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

C.07 Koersdocument Omgevingsvisie

De raad wordt gevraagd het Koersdocument vrij te geven als richtinggevend kader voor participatie en het vervolg van de op te stellen Omgevingsvisie Het Hogeland (doorgeschoven voorstel van agenda raadsvergadering 16 december 2020).

C.08 Opheffing openbare basisschool Noordewier in Rasquert

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de opheffing van Openbare basisschool Noordewier in Rasquert in verband met een fusie en vorming van een samenwerkingsschool.

C.09 Verzoek wijziging bestemmingsplan Bedum 909 en 899

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen op een aan de raad gericht verzoek.

C.10 Afdoening bezwaar besluit WOB-verzoek

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen op een ingediend bezwaar.

D Opiniërend

D.11 Woonvisie

De raad bespreekt de Woonvisie ter voorbereiding op vaststelling in een volgende vergadering.

D.12 Sluiting