Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

10 februari 2021

Digitaal

18:00 - 20:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 20 januari 2021, evenals de lijst van toezeggingen

A.04 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.05 Woonvisie

De raad wordt gevraagd de Woonvisie vast te stellen.

C Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

C.06 Krediet realisatie Uitvoeringsagenda detailhandelsvisie

De raad wordt gevraagd een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Uitvoeringsagenda bij de detailhandelsvisie.

C.07 Verduurzamen sportpark in Winsum (zonneparking)

De raad wordt gevraagd een eerder beschikbaar gesteld investeringskrediet voor verduurzaming te verlagen en te besteden aan de realisatie van zonnecarports; alsmede is de raad in de gelegenheid wensen of bedenkingen te uiten op het voornemen van het college van B&W om een lening beschikbaar te stellen aan de Stichting Schillinghamster Zon.

C.08 Krediet organisatie Tweede Kamerverkiezingen

De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor de extra kosten voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

C.09 Wijziging tarieventabel Legesverordening

De raad wordt gevraagd de 1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2021 vast te stellen.

C.10 Goedkeuring projectenafweging Lokaal Programmaplan NPG

De raad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de keuzes van projecten zoals het college deze in de projectenafweging, op basis van de afwegingsmatrix, heeft gemaakt.

C.11 Motie vreemd aan de orde van de dag Voortzetting project N33

C.12 Motie vreemd aan de orde van de dag Herverdeling gemeentefonds

C.13 Sluiting