Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

18 maart 2021

Digitaal

19:00 - 23:00 uur

De overige documenten behorend bij de voorstellen zijn te raadplegen bij de documenten voor de raadsoverleggen van 3 maart j.l.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 10 februari evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad; De hamerstukken

*Voorgesteld wordt om zonder debat in te stemmen met de hamerstukken.*

B.06 Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders

*De raad wordt gevraagd de gedragscode vast te stellen.*

B.07 Begroting/jaarplan 2021 Stichting Lauwers & Eems (primair onderwijs)

*De raad wordt gevraagd de begroting van de sector primair onderwijs van Stichting Lauwers en Eems goed te keuren.*

B.07.A Benoeming toezichthoudend bestuurslid van stichting Lauwers en Eems

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

*Voordat de raad tot besluitvorming overgaat, vindt er een debat plaats.*

C.08 Beleid dorpshuizen

*De raad wordt gevraagd het nieuwe dorpshuizenbeleid "Het (T) huis van inwoners" vast te stellen.*

C.09 Verduurzamen sportpark in Winsum (zonneparking)

*De raad wordt gevraagd een eerder beschikbaar gesteld investeringskrediet voor verduurzaming gedeeltelijk te besteden aan de realisatie van zonnecarports; tevens kunnen wensen of bedenkingen worden geuit n.a.v. het voornemen van het college van B&W om een lening te verstrekken aan de stichting Schilligehamster Zon.*

C.10 Budgetoverhevelingen

*De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde overheveling van budgetten van 2020 naar 2021, conform de lijst in de bijlage bij voornoemd voorstel.*

C.11 Motie vreemd aan de orde van de dag Geen kerncentrale in de Eemshaven

C.12 Sluiting