Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

14 april 2021

Digitaal

19:00 - 23:00 uur

De overige documenten behorend bij de voorstellen zijn te raadplegen bij de documenten voor de raadsoverleggen van 31 maart en 1 april j.l.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 maart 2021, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

Voorgesteld wordt om zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Bekrachtiging geheimhouding

De raad wordt gevraagd de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op een aantal genoemde bijlagen bij de brief d.d. 16 december 2020 van de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee inhoudende een verzoek om garantstelling.

B.07 Krediet project Vakland

De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 2.618.400,- voor het project Vakland Het Hogeland in het kader van het Nationaal Programma Groningen.

B.08 Krediet “Ondernemers in de knel” (corona steunmaatregelen)

De raad wordt gevraagd om het budget van de onderbenutting van het Fonds Economische Versterking (FEV) ad € 190.000,- te bestemmen voor de aanpak van de coronaproblematiek bij ondernemers in de gemeente Het Hogeland.

B.09 Verordening Adviesraad Sociaal Domein

De raad wordt gevraagd de verordening Adviesraad Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen.

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat vindt er een debat plaats in de raad.

C.10 MFA Bedum

De raad wordt voorgesteld het college de opdracht te geven samen met de SV Bedum te onderzoeken hoe een nieuwe, duurzamen en toekomstbestendige accommodatie voor SV Bedum kan worden gerealiseerd passend bij de omvang van de vereniging en bij de behandeling van de voorjaarsnota een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van extra middelen voor de realisatie van de nieuwe accommodatie van SV Bedum.

C.11 Garantstelling Werelderfgoedcentrum Waddenzee

De raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college ter kennis te brengen van het college.

C.12 Verkeer en parkeren Lauwersoog

De raad wordt gevraagd een krediet van € 1.800.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van parkeerterreinen voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee.

C.13 Koersdocument Transformatie Sociaal Domein

De raad wordt gevraagd het in het document voorgelegde kader voor de transformatie in het sociaal domein vast te stellen.

C.14 Instellen Ondernemersfonds

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het door burgemeester en wethouders aangaan van een subsidierelatie met de Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland i.o.

C.15 Tijdelijke compensatieregeling culturele organisaties

De raad wordt gevraagd om € 100.000,- beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling voor tijdelijke financiële ondersteuning van culturele organisaties en amateurkunstverenigingen tijdens de COVID-19 crisis en € 161.000,- beschikbaar te stellen voor vernieuwende activiteiten die de culture infrastructuur versterken.

C.16 Sluiting